Okeanos New Zealand

Peia Patai
Vaka Operation Manager
peia.patai@okeanos-foundation.org

Lisa Burtenshaw
Financial Controller
Okeanos – Pacific Islands Region

+ 64 21 556 565
lisa.burtenshaw@okeanos-foundation.org